top of page

Iwwert eis

D'Fanfare Medernach, déi 1930 gegrënnt ginn ass, besteet momentan aus 64 Memberen.

De Veräin huet sech am Januar 2007 nei Statuten ginn an heescht vun do un "Fanfare Medernach a.s.b.l."

Eis Aktivitéiten

  • Concert de bienfaisance

  • Galaconcert

  • méi kleng Concerten zu  Miedernach an Emgeigend

  • Theater spillen

  • Bedeelegung u kierchlechen a weltleche Fester

  • mam Kleeschen op den Tour goen

Woufir setze mir eis an?

Virun allem setzen mir eis an, fir mat all eisen Memberen, an enger gudder a frëndschaftlecher Atmosphär eisem Hobby, der Musek, nozekommen. 

Datt eis Musek haut e gudden musikalesche Niveau erreecht huet beweist, datt mir dat seriö maachen, ouni awer de Spaass ze vernoléissegen.  

bottom of page